Bestuursnieuws Info Verenigingsnieuws

Algemene ledenvergadering agenda 29 november 2023

Hierbij de agenda voor de leden van onze vereniging. We zien jullie graag op 29 november 2023 om 19.30 uur in de kantine.

 

Agenda algemene ledenvergadering 29 november 2023. Aanvang 19.30 uur

1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda , presentielijst

2. Notulen

De notulen van de Algemene ledenvergadering van 30 november 2022 en de Buitengewone algemene ledenvergadering 26 januari 2023 liggen vanaf 19.00 uur klaar in de kantine ter inzage.

3. Jaarverslagen van het bestuur seizoen 2022/2023

–  Algemeen

–  Jeugd

–  Kantine

–  Marketing & communicatie

–  Senioren

–  Velden en gebouwen

 4. Financieel jaarverslag seizoen 2022/2023

  • Balans en verlies- en winstrekening
  • Verslag Kascommissie
  • Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten

5. Verloting obligaties

6. Pauze

7. Financiën Seizoen 2023/2024

– Contributies  (toelichting en vaststellen)

– Begroting (toelichting en vaststellen)

8. Benoeming bestuursleden

  • Aftredend Patrick de Sutter en herkiesbaar als bestuurslid senioren
  • Aftredend Ger van de Voorde en herkiesbaar als penningmeester.
  • Bestuurslid voorzitter vacature. Wij doen een oproep aan de leden om iemand voor te dragen!

 Kandidaten kunnen aangemeld worden bij het bestuur door tenminste 3 leden bij de secretaris via info@svoostburg.nl uiterlijk 24 november 2023.

 9. Benoeming commissieleden

  • Verkiezing 1 lid kascommissie

10. Rondvraag en sluiting

 

 

 

Categorieën

Archief

- advertentie -