Beleid en Regelgeving

Uitvoering van beleid in bestuur en werkgroepen:

Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden: een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en 6 bestuursleden welke de werkgroepen aansturen. De werkgroepen zijn: MARKETING & COMMUNICATIE, JEUGD, SENIOREN, KANTINE, VELDEN & GEBOUWEN. De werkgroep JEUGD kent een jeugdbeleidsplan. U kunt dit hier nalezen.

Organisatie S.V. Oostburg

De dagelijkse uitvoering van alle werkzaamheden in de praktijk van alledag geschiedt door veel vrijwilligers welke bestuur en werkgroepen ondersteunen. Op de pagina CLUBINFO - OVER S.V.O - CONTACTGEGEVENS kunt u alle betrokkenen vrijwilliger zien.

Samenvattend beleid S.V. Oostburg

 • Zorgen voor een goede organisatie van de vele vrijwilligerstaken binnen de vereniging
 • Taken duidelijk zichtbaar maken naar buiten toe zodat de communicatie verbetert
 • Bevorderen van goede sfeer in de vereniging zodat vrijwilligers met plezier hun taak blijven doen
 • Accommodatie en materiaal op peil houden.
 • Goede contacten met K.N.V.B en Gemeente Sluis onderhouden
 • Bevorderen van correcte omgang met elkaar zowel binnen de vereniging als naar officials en tegenstanders

Technisch beleid senioren algemeen

Het seniorenbeleid is erop gericht om met het eerste elftal zo goed mogelijk te presteren en waarbij teamplezier en omgang met elkaar belangrijke factoren zijn. Tevens is het uitgangspunt het representatieve eerste team een herkenbaarheid van spelers uitdraagt welke voortkomen uit de “Oostburgse” jeugd of senioren. Het tweede en derde team worden gezien als een teams met een recreatief karakter.

Technisch beleid jeugd algemeen

Het jeugdbeleid is erop gericht om de jeugdspelers plezier aan hun sport te laten beleven en uitgaande van hun eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te laten presteren. Teamplezier en sociale omgang zijn bij de jeugd wezenlijke factoren.

Afspraken met betrekking tot gedrag langs de zijlijn

S.V. Oostburg beschikt al langere tijd over een beleid met betrekking tot hoe we met elkaar omgaan. De KNVB heeft landelijk aandacht voor dit onderwerp. Binnen de S.V. Oostburg hebben we daar de volgende afspraken over: Omgangsnormen.

Vertrouwenspersoon
S.V. Oostburg heeft Dhr. Theo de Smet aangesteld als vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@svoosburg.nl en het beleid is hier na te lezen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als vereniging houden we ons aan de algemene richtlijnen ten behoeve van de geldende AVG regels. Bij vragen, neem contact op met info@svoostburg.nl

Website en Cookies

Algemene voorwaarden van de website zijn hier na te lezen en het cookiebeleid hier

Regels


Club regels

S.V. Oostburg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en statuten. Onderstaande regels dienen te worden gelezen als richtlijnen met als doel dat een ieder zich daar zo goed als mogelijk naar gedraagt.

 • Speler(s)(sters) proberen de goede naam van de vereniging uit te dragen
 • Speler(s)(sters) behoren tot het team wat door de werkgroep jeugd en/of senioren is aangegeven, tenzij door de technische commissie (trainer/coördinator) een beargumenteerde andere keuze wordt voorgesteld.
 • S.V. Oostburg heeft een protocol opgesteld wat te doen bij een tekort aan spelers (info via coördinator/trainer)
 • Speler(s)(sters) kunnen te allen tijde vragen stellen aan bestuur en/of werkgroepen
 • Spe(e)lers(sters) / leden moeten tijdig voldoen aan hun contributie verplichtingen.
 • De werkgroep jeugd heeft een jeugdbeleidsplan; tevens beschikt de werkgroep over een 'werklijstje' met praktische
  Aandachtspunten, welke voor een ieder van belang zijn (info via coördinator/trainer/werkgroep/bestuur)Kleding en materialen
 • De speler(ster) is verplicht voor en tijdens de wedstrijden de voorgeschreven sportkleding van de vereniging te dragen.
 • Het is de spe(e)lers(sters) niet toegestaan de door de club in bruikleen verstrekte kleding in de privé-sfeer te gebruiken.
 • Zoek geraakte kleding en materiaal wordt aan de betreffende speler(ster) dan ook in rekening gebracht.
 • Spe(e)lers(sters) die de vereniging verlaten, dienen alle aan hen in bruikleen verstrekte kleding en materialen in een goede staat in te leveren bij de Leider.Trainingen
 • De speler(ster) is verplicht zich te houden aan het trainingsschema, zoals die door de trainers zijn vastgesteld
 • Op het vastgestelde tijdstip dient de speler(ster) in sportkleding klaar te staan voor de training en dit is om een ordelijke training te kunnen hebben.
 • Tijdens de training berust de algehele leiding bij de trainer.
 • Indien naar oordeel van de trainer – spelers(sters) de orde tijdens de trainingen trachten te verstoren, is de trainer bevoegd de betreffende speler(ster) van de training te verwijderen. De trainer stelt bij een jeugdspeler(ster) de ouders van de misdragingen op de hoogteWedstrijden
 • Zowel bij thuis- als uitwedstrijden wordt het uur van samenkomst door de trainer / leider bekend gemaakt. Ook via het programma dat zoveel als mogelijk actueel op de website wordt geplaatst.
 • Tijdens de wedstrijden dienen alle beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter te worden gerespecteerd.
 • Tegen wangedrag in woord, gebaar, agressie en dergelijke, zal door de trainer / leider(sters) worden opgetreden.
 • Spelers dienen de aanwijzingen van de trainer/begeleider te respecteren en op te volgen
 • Kom op tijd zowel bij de thuis- en uitwedstrijden, laat dan ook niemand op je wachten.Afmeldingen
 • Afmeldingen dienen tijdig te worden doorgegeven, bij wedstrijden en trainingen.
 • Wanneer een speler(ster) zodanig geblesseerd of ziek is dat hij niet instaat is om te voetballen, dan dient hij dit tijdig zowel voor wedstrijden als trainingen te melden bij de trainer / begeleider(ster).Vervoer uitwedstrijden
 • Het vertrek bij uitwedstrijden vindt altijd plaats vanaf het voetbalveld.
 • De spelers(sters) die door omstandigheden van een andere plaats vertrekken moeten dit aan hun trainer / leider(sters) op tijd bekend maken.
 • Er zal een vervoersschema aan de jeugdspelers(sters) / ouders worden uitgereikt, met de daarop vermelde uitwedstrijd(en).Daarbij een mededeling als er een eventuele verhindering is, te wisselen met een andere ouder en dit te melden bij de begeleider.
  Accommodatie
 • De accommodatie ziet er goed uit laat ons dat a.u.b. zo houden.
 • Wees zuinig op onze kleedlokalen, ballen en andere materialen.
 • Toon respect voor de accommodatie en materialen van anderen, voorkom vernielingen.
 • Laten wij de kleedlokalen schoon mogelijk achter laten, ook bij de uitwedstrijden.
 • Papier, blikjes en andere rommel in de daarvoor bestemde afvalbakken laten verdwijnen.Gedrag 
 • Spelers die vloeken of verkeerd taalgebruik of zich misdragen bij de wedstrijden en op trainingen, worden door de trainer, begeleider(ster) hierop aangesproken.
 • De ouders van de betreffende jeugdspeler(ster) worden hierover ingelicht.
 • Er wordt zowel een sportieve houding verwacht tijdens de wedstrijd en trainingen, dit naar zowel medespeler, tegenstander, scheidsrechter, trainer en begeleider(ster).
 • Roken: voor het roken geldt, dat er nooit wordt toegestaan en dit voor geen enkele speler(ster) of begeleider(ster) of trainer en grensrechter om tijdens trainingen of wedstrijden in de kleedlokalen te roken.
 • Tijdens wedstrijden tonen we sportief gedrag, na de wedstrijd bedanken we de scheidsrechter en assistentenBeleid en reglement seksuele intimidatie
 • Ter preventie van seksuele intimidatie hanteert het bestuur van de sv Oostburg het beleid en gedragsreglement van de NOC*NSF
 • Beleid en reglement zijn beschikbaar in de bestuurskamer. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl /olympische droom / sport en maatschappij).
 • Samengevat betekent dit dat begeleiders/bestuurders/vrijwilligers zich onthouden van elke vorm van seksuele intimidatie en zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • Indien een persoon zich onheus bejegent voelt, en daarbij binnen de vereniging onvoldoende gehoor kan vinden, is in samenwerking met de NOC*NSF een vertrouwenspersoon aangesteld om een melding te kunnen indienen. Hiertoe is een telefonisch meldpunt bereikbaar (0900-20225590)Boekingen / schorsingen
 • Boetes tengevolge van boekingen (gele of rode kaarten) of veldverwijderingen worden de kosten hiervan bij de betreffende speler(ster) in rekening gebracht, tenzij op schriftelijk verzoek van de speler(ster) en na ingewonnen advies bij de trainers en begeleiders(sters) – hierover door het bestuur anders wordt beslist.
 • Niet spelen tijdens schorsingen! Geschorst is dan ook geschorst en derhalve kan er dan ook niet gevoetbald worden. Niet in het eigen elftal maar ook niet in een ander elftal. Gebeurt er iets tijdens de wedstrijd, dan keert de verzekering niets uit en krijgt de vereniging van de KNVB een forse boete.

Kantine regels

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
  Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Verklaring omtrent gedrag
Gedragsregels en VOG verklaring
Als vereniging dien je er zoveel mogelijk voor te zorgen dat onze sporters, en dan met name de minderjarigen en kwetsbare personen onbekommerd kunnen sporten. Seksuele intimidatie en ander discriminerend en intimiderend gedrag dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Eén van de maatregelen is zorgen dat de personen die werken met minderjarigen een VOG verklaring overleggen aan de club. Voor al onze leden, trainers, begeleiders en vrijwilligers gelden de volgende gedragsregels:
Wij van voetbalvereniging Sv Oostburg streven naar een sportklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Hieronder vindt u de 11 gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van lichaamsdelen.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Wat Is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen en kwetsbare personen bij onze voetbalclub. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

  Waarom is een VOG belangrijk?
  Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarige en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als voetbalvereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zie dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
  Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen. Het vragen van een VOG van vrijwilligers is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie en andere discriminerend of intimiderend gedrag.

  Welke maatregelen hebben wij getroffen en/ of gaan wij nemen?

 • Het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers die met jeugd werken
 • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon
 • Vragen aan nieuwe vrijwilligers naar vorige vrijwilligersactiviteiten en deze indien mogelijk
 • Het onder de aandacht brengen van gedragsregels. (NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties).
 • Het aanstellen van een VOG coördinator / Beheerder van de VOG administratie

  Voor wie moet een VOG worden aangevraagd?
  Voor de volgende functies zal een VOG worden aangevraagd:
  Bestuursleden
  Jeugd commissieleden en alle andere vrijwilligers die met minderjarige werken
  VOG coördinator / Beheerder
  Vertrouwenscontactpersoon

  Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?
  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ( COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat Uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG aangevraagd is, dan wordt de VOG toegekend.

  Aannamebeleid
  Voor alle medewerkers die actief met de jeugd bezig is zal een VOG worden aangevraagd. Iedereen wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels. Indien geen VOG kan worden overlegd zal de medewerker niet zijn/haar functie kunnen continueren.

  Beheer van de administratie
  De documenten worden gearchiveerd bij de VOG coördinator / Beheerder van de VOG administratie. Inzage in de VOG administratie hebben de dagelijks bestuursleden van de voetbalvereniging en de vertrouwenspersoon.

 • Coronaprotocol

  Het coronaprotocol lees je hier terug.