Bestuursnieuws Verenigingsnieuws

Ledenvergadering 30 november 2022

Woensdag 30 november 2022 is er om 20:00 uur een ledenvergadering. Bij deze de agenda:

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda , presentielijst

2. Notulen

De notulen van de algemene ledenvergadering van 12 november 2021 zijn reeds in december 2021 verspreid onder de aanwezigen en vastgesteld in bestuursvergadering 11 januari 2022.

3. Jaarverslagen van het bestuur seizoen 2021/2022

– Algemeen

– Jeugd

– Kantine

Marketing & communicatie

– Senioren

– Velden en gebouwen

 4. Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022

– Balans en verlies- en winstrekening

– Verslag Kascommissie

– Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten

5. Verloting obligaties

6. Pauze

7. Financiën Seizoen 2022/2023

– Contributies  (toelichting en vaststellen)

– Begroting (toelichting en vaststellen)

8. Benoeming bestuursleden

– Aftredend en herkiesbaar Nathalie de Buck, secretaris

– Tussentijds afgetreden interim penningmeester Tamara Corijn, Vacature bestuurslid penningmeester.

– Aftredend en niet-herkiesbaar vanaf seizoen 2022-2023 Ronnie de Neve, vacature bestuurslid horeca

– Bestuurslid voorzitter vacature.

Kandidaten kunnen aangemeld worden bij het bestuur door tenminste 3 leden bij de secretaris via info@svoostburg.nl uiterlijk 27 november 2022.

 9. Benoeming commissieleden

– Verkiezing 1 lid kascommissie

10. Toekomst

Zaterdag- of zondagvereniging? De leden zullen meegenomen worden. Op het einde zal een stemming plaatsvinden. Er zal gestemd worden conform de statuten.  Indien men de statuten wilt ontvangen kan men een mail sturen naar info@svoostburg.nl

 11. Rondvraag en sluiting

Categorieën

Archief

- advertentie -